ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ

ວັນພະຫັດ, ວັນທີ 29 ກໍລະກົດ 2021ຜູ້ວ່າການ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເນັ້ນແກ້ບາງວຽກຂອງແຜນເງິນຕາ
ເວລາອອກຂ່າວ: 2021-07-21 08:41:00 | ຜູ້ຂຽນ : admin2 | ຈຳນວນຄົນເຂົ້າຊົມ: 146 | ຄວາມນິຍົມ:ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ກໍາ ມະການສູນກາງພັກ, ຜູ້ວ່າການ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ລາຍງານຜົນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນເງິນຕາ 6 ເດືອນ ຕົ້ນປີ 2021 ຕໍ່ກອງປະຊຸມ ເຊື່ອມຊຶມມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກ ໃນວັນທີ 14 ກໍລະກົດ 2021 ວ່າ: ທຫລ ສືບຕໍ່ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາ ໂດຍ ການປັບຫຼຸດອັດຕາເງິນແຮຝາກ ບັງຄັບ, ສືບຕໍ່ປະຕິບັດກົນໄກການ ປະມູນພັນທະບັດຄັງເງິນ; ສືບຕໍ່ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍອັດຕາແລກ ປ່ຽນເປັນເຄື່ອງມືຕົ້ນຕໍເພື່ອສ້າງ ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ສະຖຽນລະ ພາບເງິນຕາແຫ່ງຊາດໄລຍະສັ້ນ ແລະ ຄົ້ນຄວ້ານໍາສະເໜີມາດຕະ ການຮັກສາສະຖຽນລະພາບເງິນ ຕາແຫ່ງຊາດໄລຍະກາງ-ໄລຍະ ຍາວ; ເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ຮ້ານ ແລກປ່ຽນໂດຍປະຕິບັດມາດ ຕະການຕໍ່ຫົວໜ່ວຍທີ່ເຄື່ອນໄຫວ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການ. ມາຮອດທ້າຍເດືອນມິຖຸນາ 2021, ໄດ້ອອກແຈ້ງການໂຈະການຮັບ ເອກະສານຄໍາຮ້ອງຂໍອະນຸຍາດດໍາເນີນ ທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາໃນ ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອທົບ ທວນ, ປະເມີນຜົນກົນໄກການຄຸ້ມ ຄອງໃນໄລຍະຜ່ານມາເພື່ອປັບ ປຸງເຮັດໃຫ້ຮັດກຸມ ແລະ ມີຈຸດ ສຸມກວ່າເກົ່າ, ພ້ອມທັງອອກຂໍ້ຕົກ ລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງຮ້ານ ແລກປ່ຽນຜ່ານທະນາຄານທຸ ລະກິດ ແລະ ວຽກອື່ນທີ່ຕິດພັນ. ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າສ້າງ ແລະ ປັບ ປຸງນິຕິກໍາຈໍານວນໜຶ່ງຕິດພັນກັບ ການຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະ ກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ; ຕິດຕາມກວດກາການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຢ່າງປົກກະຕິ ຕາມລະບຽບຄວາມໝັ້ນຄົງ, ປະ ຕິບັດໂຄງການສິນເຊື່ອ ເພື່ອຊຸກ ຍູ້ການຜະລິດ ແລະ ແກ້ໄຂຜົນກະ ທົບຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ອອກຂໍ້ຕົກລົງເພີ່ມຕື່ມ ວ່າດ້ວຍ ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນ ເຊື່ອ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກການ ແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງ ກ່າວ; ສໍາເລັດການຄົ້ນຄວ້າການ ນໍາໃຊ້ເງິນຢວນ ມາເພີ່ມເປັນທຶນ ຈົດທະບຽນຂອງທະນາຄານທຸ ລະກິດ; ສືບຕໍ່ປັບປຸງໂຄງສ້າງ 2 ທະນາຄານລັດ ເພື່ອຫັນເປັນທະ ນາຄານຮ່ວມທຶນ ຕາມທິດຊີ້ນໍາ ຂອງລັດຖະບານ; ອະນຸຍາດດໍາ ເນີນທຸລະກິດໃຫ້ສະຖາບັນການ ເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ 8 ແຫ່ງ. ສືບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານ ແຫຼ່ງທຶນໃຫ້ແກ່ຈຸນລະວິສະຫະ ກິດ, ວິສະຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ, ກາງ (SMEs) ຜ່ານກອງທຶນສົ່ງ ເສີມ (SMEs) ຂອງລັດຖະບານ ພາຍໃຕ້ໂຄງການສົ່ງເສີມ SME ຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໂດຍປ່ອຍຜ່ານ 4 ທະ ນາຄານ, ເຊິ່ງຮອດທ້າຍເດືອນ ມິຖຸນາ 2021 ໄດ້ປ່ອຍກູ້ໃຫ້ທະ ນາຄານທຸລະກິດ 187 ຕື້ກີບ ເພື່ອ ປ່ອຍກູ້ຕໍ່ໃຫ້ລູກຄ້າເປົ້າໝາຍ. ສໍາລັບທະນາຄານນະໂຍບາຍ ສືບຕໍ່ສະໜອງແຫຼ່ງທຶນທັງໝົດ 64 ກວ່າຕື້ກີບ; ສໍາເລັດການເປີດ ກອງທຶນສົ່ງເສີມການເຂົ້າຫາ ແຫຼ່ງທຶນ ສປປ ລາວ (LAFF); ຊຸກຍູ້ການເບີກຖອນເງິນກູ້ຈໍາ ນວນ 100 ລ້ານໂດລາ ຈາກ CDB ເພື່ອປະຕິບັດໂຄງການສິນເຊື່ອ ເພື່ອສົ່ງເສີມ SME. ສໍາເລັດການສ້າງ-ປັບປຸງນິ ຕິກໍາຂັ້ນລັດຖະບານ ເປັນຕົ້ນດໍາ ລັດ ວ່າດ້ວຍ ຄັງສໍາຮອງເງິນຕາ ຕ່າງປະເທດ, ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການເງິນ ແລະ ການບັນຊີ, ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການ ເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄຄຊ (ສະບັບ ປັບປຸງ) ແລະ ອອກນິຕິກໍາຂັ້ນ ທຫລ ຈໍານວນໜຶ່ງ. ປະຕິບັດວຽກ ງານຊໍາລະຫັນສູ່ທັນສະໄໝ ໂດຍ ໄດ້ອະນຸຍາດເປີດບໍລິການທາງ ເອເລັກໂຕຼນິກ ເປັນຕົ້ນ: Cool Wallet, U-Money ແລະ M-Money; ຄົ້ນຄວ້າມາດຕະ ຖານຂໍ້ຄວາມລະບົບການຊໍາລະ ທຸລະກໍາຍ່ອຍ, ຄົ້ນຄວ້າລະບຽບ ການນໍາໃຊ້ລະບົບຮ່ວມກັນ (Business Rules) ແລະ ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບ Lao QR Code Specification; ສໍາ ເລັດການອອກໃບອະນຸຍາດໃຫ້ ບໍລິການຜະລິດຕະພັນດ້ານການ ຊໍາລະ ຈໍານວນ 5 ກໍລະນີ; ອະນຸ ຍາດໃຫ້ ທຄຕລ ໃຫ້ບໍລິການຮັບ ຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ, ບໍລິການລະ ຫວ່າງປະເທດ ແລະ ປັບປຸງ ການໃຫ້ບໍລິການຜະລິດຕະພັນ ບັດ BCEL Union Pay ຈາກ ບັດແຖບແມ່ເຫຼັກມາເປັນບັດຊິບ. ຄົ້ນຄວ້າການອອກຈໍາໜ່າຍຫຼັກ ຊັບ ຮອດທ້າຍເດືອນມິຖຸນາ2011 ມີຍອດເຫຼືອລະດົມທຶນ ຜ່ານຕະ ຫຼາດທຶນ ກວມ 14,21% ຂອງ GDP; ຄຸ້ມຄອງການຊື້-ຂາຍໃນ ຕະຫຼາດຂັ້ນສອງ ໄປຄຽງຄູ່ກັບ ການຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນສື່ກາງ ທາງດ້ານຫຼັກຊັບໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວ ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບການ; ສໍາ ເລັດແຜນວຽກ ເພື່ອກະກຽມການຂ້າມຜ່ານໄປສູ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ IFRS, ສໍາເລັດການສ້າງບົດປະເມີນການບໍລິຫານກິດຈະການ ແລະ ກົນໄກການປະເມີນ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ. ກະກຽມຮ່າງ ຄໍາຕອບທີ່ຕິດພັນກັບຄໍາຖາມ ເຈາະຈີ້ມກ່ອນການປະເມີນຕົວ ຈິງ ວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ຊຸກຍູ້ພາກ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດານິຕິກໍາຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຕະຫຼອດ 6 ເດືອນຜ່ານມາ ໂດຍ ລວມສາມາດສືບຕໍ່ຮັກສາສະ ຖຽນລະພາບເງິນຕາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ໂດຍພື້ນຖານ, ສະແດງອອກ ອັດຕາເງິນເຟີ້ ສະເລ່ຍຢູ່ໃນລະດັບ 2,83% , ເງິນກີບອ່ອນຄ່າ ສະເລ່ຍ 4,1% ທຽບໂດລາ, ປະລິມານເງິນ M2 ເພີ່ມຂຶ້ນ 14,32%; ຄັງສໍາ ຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ສາມາດ ກຸ້ມການນໍາເຂົ້າໄດ້ 3,76 ເດືອນ, ຍອດເຫຼືອເງິນຝາກເພີ່ມຂຶ້ນ 27,45% ສະເລ່ຍຢູ່ໃນລະດັບ 66,48%ຂອງ GDP ແລະ ຍອດ ສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານທຸລະ ກິດ ເພີ່ມຂຶ້ນ 4,81% ສະເລ່ຍຢູ່ ໃນລະດັບ 47,02% ຂອງ GDP ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາຖືວ່າບັນລຸ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ໃນຂະນະທີ່ອັດ ຕາສ່ວນໜີ້ເສຍ ສະເລ່ຍຢູ່ໃນ ລະດັບ 2,95% ຂອງຍອດສິນ ເຊື່ອທັງໝົດ; ລະບົບການເງິນມີ ທ່າຂະຫຍາຍຕົວ ຄື: ທະນາຄານ ທຸລະກິດມີ 44 ແຫ່ງ, ມີສາຂາ 114 ແຫ່ງ, ໜ່ວຍບໍລິການ 540 ແຫ່ງ, ຕູ້ ATM 1.347 ໜ່ວຍ, ສະຖາ ບັນການເງິນປະເພດຕ່າງໆ ມີ 198 ແຫ່ງ; ລະບົບນິຕິກໍາໃນການ ຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກດ້ານຕ່າງໆ ຮັບການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງໃຫ້ ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານ ແລະ ສະພາບຕົວຈິງ, ລະບົບການຊໍາ ລະຮັບການພັດທະນາໃຫ້ມີຫຼາກ ຫຼາຍຜະລິດຕະພັນ ແລະ ທັນສະ ໄໝ ຂຶ້ນ; ຕະຫຼາດທຶນຮັບການພັດທະນາຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ຖືກຮັບຮູ້ຈາກສັງຄົມຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ນອກນີ້ ຍັງມີຫຼາຍດ້ານ ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນ. ຄຽງຄູ່ກັບຜົນສໍາເລັດນັ້ນ, ຍັງມີຂໍ້ຄົງຄ້າງ ທີ່ຮັບການແກ້ໄຂ ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເປັນຕົ້ນສ່ວນຕ່າງ ອັດຕາແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນກີບ ທຽບໃສ່ເງິນໂດລາ ລະຫວ່າງ ທະນາຄານທຸລະກິດກັບຕະຫຼາດ ນອກລະບົບ ຍັງຢູ່ໃນລະດັບທີ່ສູງ ສົມຄວນ; ການຊຸກຍູ້ບໍລິສັດເປົ້າ ໝາຍອອກຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊັບລະດົມ ທຶນ ແລະ ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດ ຫຼັກຊັບ, ການສ້າງສິ່ງອໍານວຍ ຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຊື້-ຂາຍ ເພື່ອດຶງດູດຜູ້ລົງທຶນທັງພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຍັງບໍ່ບັນລຸ ແຜນການ ແລະ ກໍ່ຍັງມີບາງດ້ານ ທີ່ຈະຕ້ອງຮັບການປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນຕໍ່ໜ້ານີ້. ໂດຍ: ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ
 news to day and hot news

ຂ່າວມື້ນີ້ ແລະ ຂ່າວຍອດນິຍົມ

ຂ່າວມື້ນີ້
ຂ່າວຍອດນິຍົມ

ຫນັງສືພິມກອງທັບປະຊາຊົນລາວ, ສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ຖະຫນົນໄກສອນພົມວິຫານ.
ລິຂະສິດ © 2010 www.kongthap.gov.la. ສະຫງວນໄວ້ເຊິງສິດທັງຫມົດ